Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα
Follow us
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

Μήνυμα του Βουλευτή Γ. Παππά για τον 1 χρόνο από τη νίκη της ΝΔ στις 7 Ιουλίου.

08/07/2020
10 Εμφανίσεις
0 Σχόλια

Ε?νας χρο?νος συνεχου?ς αγω?να για την Πατρι?δα και τα νησια? μας. 

Ε?νας χρο?νος μεταρρυθμι?σεων, πρα?ξεων και αλλαγω?ν απο? την Κυβε?ρνηση της Νε?ας Δημοκρατι?ας και τον Πρωθυπουργο? Κυρια?κο Μητσοτα?κη.


Με?σα σε μο?λις 12 μη?νες η Κυβε?ρνηση, με το σχε?διο του Πρωθυπουργου? μας, ε?φερε εις πε?ρας πολυ? σημαντικε?ς διαδικασι?ες και ε?λυσε και?ρια ζητη?ματα, τα οποι?α η προηγου?μενη κυβε?ρνηση ει?τε αγνοου?σε, ει?τε τα εκμεταλλευο?ταν για πολιτικο? ο?φελος.


Με?σα σε ε?να χρο?νο, η Ελλα?δα αποκατε?στησε τη διεθνη? της εικο?να, βελτι?ωσε την οικονομικη? της κατα?σταση και απε?δειξε ο?τι με πολιτικο? σχε?διο και ο?ραμα, μπορει? να ανταπεξε?λθει στις συ?γχρονες κοινωνικε?ς και οικονομικε?ς ανα?γκες.


Η αποτελεσματικο?τητα της Κυβε?ρνησης δε φα?νηκε βε?βαια μο?νο απο? αυτα?. Με?σα σε πολυ? μικρο? χρονικο? δια?στημα ο Πρωθυπουργο?ς, η Κυβε?ρνηση και ο?λοι οι Ε?λληνες αντιμετωπι?σαμε και συνεχι?ζουμε να αντιμετωπι?ζουμε δυ?ο πολυ? σοβαρε?ς κρι?σεις, στις οποι?ες η εγρη?γορση και η ετοιμο?τητα μας φα?νηκαν απο? την αρχη?.


Πριν λι?γους μη?νες, η Ελλα?δα απα?ντησε στις προκλητικε?ς κινη?σεις της Τουρκι?ας, που με εργαλειοποι?ηση του μεταναστευτικου? επιδι?ωξε να μεταφε?ρει κατατρεγμε?νους ανθρω?πους με?σα στην Ελλα?δα για να δημιουργη?σει τετελεσμε?να. Στο Αιγαι?ο, η ασυδοσι?α της προηγου?μενης κυβε?ρνησης και των ανοιχτω?ν συνο?ρων θεωρει?ται παρελθο?ν και πλε?ον κυριαρχει? ο αυστηρος ε?λεγχος, καθιστω?ντας τα νησια? μας ασφαλη?.


Η δευ?τερη μεγα?λη κρι?ση που αντιμετωπι?ζει η Κυβε?ρνηση και ε?χει φε?ρει εις πε?ρας, ει?ναι η παγκο?σμια υγειονομικη? κρι?ση του κορονοι?ου?. Ο Κυρια?κος Μητσοτα?κης, κατα?φερε ο?λος ο κο?σμος να μιλα?ει για την Ελλα?δα με τα καλυ?τερα λο?για, για τη γρη?γορη αντιμετω?πιση του ιου? και τη θωρα?κιση της Ελλα?δας απε?ναντι στον αο?ρατο εχθρο?. Κατα?φερε να καταστη?σει τη χω?ρα μας παγκο?σμιο υγειονομικο? προ?τυπο.


Πριν ε?να χρο?νο οι Ε?λληνες κλη?θηκαν να διαλε?ξουν ανα?μεσα σε δυ?ο κο?σμους. Τον κο?σμο του ΣΥΡΙΖΑ, των σκοτεινω?ν διαπραγματευ?σεων, των προδοτικω?ν συμφωνιω?ν και της ανομι?ας και απο? την α?λλη πλευρα? τον κο?σμο της διαφα?νειας, της Δημοκρατι?ας και της προο?δου, που εκπροσωπου?σε και εκπροσωπει? η μεγα?λη πατριωτικη? παρα?ταξη της Νε?ας Δημοκρατι?ας. Πριν ε?να χρο?νο οι Ε?λληνες ε?καναν πρα?ξη το συ?νθημα «Ενωμε?νοι Μπορου?με» και επε?λεξαν το σωστο? δι?νοντας μας ισχυρη? λαι?κη? εντολη? για τη διακυβε?ρνηση της χω?ρας με την αυτοδυναμι?α. 


Στις 7 Ιουλι?ου 2019 , οι Δωδεκανη?σιοι δει?ξατε εμπιστοσυ?νη στο προ?σωπο μου και με εκλε?ξατε Βουλευτη? Δωδεκανη?σου. Ε?να χρο?νο μετα? συνεχι?ζουμε με την ι?δια πι?στη, την ι?δια ενο?τητα, το ι?διο πα?θος και αγα?πη για τα νησια? μας. 


Ο?πως συνη?θιζα να λεω προεκλογικα? , ε?τσι και τω?ρα, «προχωρα?με δυναμικα? για τα Δωδεκα?νησα»

Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 0

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

×

ΕΞΟΔΟΣ